Věděli jste, že maximální splatnost faktury je 60 dnů?

Splatnost faktury je totiž dle § 1963 NOZ maximálně 60 dnů. Přesto často najdete na fakturách splatnost delší 120 dní a více. Jak je to možné?

Podle § 1963 NOZ

(1) Je-li obsahem vzájemného závazku podnikatelů povinnost dodat zboží nebo službu za úplatu, je cena splatná, aniž je zapotřebí výzvy k placení, do třiceti dnů ode dne, kdy byla dlužníku doručena faktura nebo jiná výzva podobné povahy, anebo ode dne obdržení zboží nebo služby, podle toho, který z těchto dnů nastal později. Bylo-li však ujednáno převzetí zboží nebo služby, popřípadě ověření, zda bylo řádně splněno, je cena splatná do třiceti dnů ode dne převzetí, popřípadě ověření. To platí i pro závazek podnikatele a veřejnoprávní korporace, popřípadě právnické osoby touto korporací založené, i když nejsou podnikateli.

(2) Smluvní strany si mohou ujednat dobu splatnosti delší šedesáti dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Je-li však obsahem závazku podnikatele povinnost dodat zboží nebo službu veřejnoprávní korporaci, smluvní strany si mohou ujednat delší dobu splatnosti jen tehdy, pokud je to odůvodněno povahou závazku, a doba splatnosti nesmí přesáhnout šedesát dní.

=============

Z výše uvedeného je zřejmé, že pokud je například u dodávek velkým prodejním řetězcům běžné, že faktura je vystavována (případně požadováno její vystavení 🙂  se lhůtou splatnosti například 90 nebo i 120 dní, pak lze v rámci konkurenčního prostředí konstatovat, že daný požadavek není hrubě nespravedlivý a odběratel s dodavatelem se může na takovéto lhůtě splatnosti dohodnout. Zákon už samozřejmě postihuje jen omezeně rozdíly mezi ekonomickou silou různých dodavatelů. Z takovéto situace pak vyplývá, že dodavatel, který je v rámci svých obchodních vztahů se silnějším finančním zázemím, pak bude v tržní výhodě.

Služba PROPLAT.TO zajistí dodavatelům úhradu faktur, bez ohledu na termín splatnosti a za minimální náklady!

POKUD POTŘEBUJETE:

  1. peníze za Vaše faktury ještě před jejich splatností, nejlépe OPRAVDU IHNED
  2. Bez finančního limitu na odběratele, na fakturu, na …
  3. Bez závazku objemu postoupených faktur a počtu odběratelů – je jen na Vás, jaké faktury a v jakém počtu na službě profinancujete
  4. Bez povinnosti postupovat všechny faktury za vybranými odběrateli
  5. To vše bez bankovních úvěrů a bez poplatků?
  6. To vše online, bez nutnosti fyzické návštěvy?
  7. Společnosti využívající služby PROPLAT.TO jsou v rámci aukce anonymizovány – zobrazen pouze odběratel.

Pak využijte možností, které Vám dává spolupráce s proplat.to. My Vám ihned uhradíme vaše faktury, nebo i vašich dodavatelů.

Dodavatelé nejsou nuceni k žádné formě závazků, stejně jako investoři. Celý systém získává vysokou míru flexibility a nezávislosti. Po úspěšném ukončení aukce systém PROPLAT.TO obratem odesílá finanční prostředky dodavatelům. Celkové náklady tohoto řešení jsou přitom velmi transparentní. Aukční poplatek je ve výši 1% z poskytnuté částky plus výsledný úrok. Žádné další poplatky se neplatí. Komunikace probíhá v rámci služby PROPLAT.TO výhradně elektronicky, včetně podpisu smluvní dokumentace.