proplat.to spot faktoring a DPH

Spot faktoring, tak jako jiné platební transakce mezi dvěma (a více ) podnikatelskými subjekty, vstupuje i do procesu platby DPH. I při účetní evidenci třetího subjektu je situace jednoduchá a transparentní. Faktoringová společnost (i factoringová společnost…) a faktoringová transakce totiž vstupuje do toku peněz, nikoliv do vztahů DPH. Jinými slovy – výpočet DPH na výstupu u Dodavatele i na vstupu u Plátce/Příjemce se nemění. Oba subjekty si účtují k DPH totožným způsobem jako u běžné fakturace. Pouze v rámci reálné platby, tedy v rámci cashflow, dochází ke změně. Finanční prostředky (jako výsledek fakturace/úhrady) prochází třetím subjektem = faktorem, tedy přes účet společnosti Money Store s.r.o. My přece hradíme ihned, před termínem splatnosti dané faktury.

     Ručení za nezaplacenou DPH.

K uvedené problematice se vztahuje i případné „ručení za nezaplacenou DPH“ u bezhotovostních plateb aktuálně ve výši nad 540.000 Kč. K té se vztahuje například stanovisko  Generálního finančního ředitelství MFCŘ – Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), v některých specifických případech provádění platebních transakcí, které se z velké části věnuje právě faktoringu. (ZDE) Ze stanoviska vyjímáme:

Bude-li správci daně věrohodně prokázáno splnění zákonné podmínky bezhotovostní úhrady za konkrétní zdanitelné plnění na účet poskytovatele zdanitelného plnění zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup, správce daně k ní jako takto prokázané přihlédne i v situaci, kdy tuto úhradu příjemce zdanitelného plnění „provede zprostředkovaně“ přes třetí
subjekt – faktora či správce plátcovy pohledávky. Riziko spojené s tím, zda příjemce zdanitelného plnění hradí skutečně na účet řádné faktoringové společnosti či správce předmětné pohledávky, nese příjemce zdanitelného plnění. Správce daně bude v souladu se zákonem o DPH přihlížet k faktickému stavu platby, nikoli k případné „dobré víře“ příjemce zdanitelného plnění.

Naši dodavatelé/klienti spot faktoringu se tak nemají důvod obávat komplikací v účetnictví. Účtování faktoringu je jednoduché a to jak v oblasti běžných plateb, tak i v oblasti plateb DPH.

Společnost Money Store s.r.o. (IČ 27380050) je společností poskytující platební služby malého rozsahu v aktuálním znění zákona č. 370/2017 Sb. Zákon o platebním styku. V souladu s povinnostmi vyplývajícími z tohoto zákona musí společnost Money Store s.r.o. vést své vlastní účetnictví a finanční transakce samostatně, mimo účet používaný pro finanční operace našich klientů. Proto má společnost pro interní účely a v rámci evidence plateb DPH evidován samostatný účet – viz Registr DPH u Finanční správy ČR. Pro účely platebních služeb spot faktoringu je evidován samostatný účet u Fio Banka, a.s. Informace o tomto transakčním účtu je součástí smluvní dokumentace, kterou má každý plátce k dispozici. Platnost licence poskytovatele platebních služeb lze ověřit v databázi ČNB.

No a pro ty z Vás, kteří si ještě nejsou jisti…ověření vlastnictví účtu Money store s.r.o. u FIO banka, a.s. – ZDE