Očekávání u termínu splatnosti faktury.

Termín splatnosti faktury. Datum splatnosti faktury…to je vám v Česku ošemetná věc! Tedy termín. Ono je to totiž tak trochu jako s fotbalovou strategií. Skoro všichni na to mají svůj názor a jen málokdo si myslí, že se to dělá správně. Datum splatnosti faktury nebo jiného typu pohledávky je přitom jasně definovanou položkou na této faktuře. Toto datum se odvíjí od data vytvoření dokladu, data zdanitelného plnění atd. Většinou již zde nastupují obchodní podmínky odběratele, který si například v zadání vymíní splatnost 30 dní, 60 dní i více. Následně pak do hry vstupuje několik faktorů:

  • Faktor dodání dokladu(ů)

Některé společnosti si v rámci obchodního vztahu vymíní, že délka splatnosti faktury ve dnech začne běžet až po dodání dokladu. Emailem? Do datové schránky? Poštou papírový doklad? V den převzetí, nebo v den zaúčtování u odběratele, nebo dokonce až po dodání všech dokladů k zásilce včetně dodacího listu nebo CMR? Vyberte si. Každopádně již tímto vlivem dochází ke zpoždění mezi datem uvedeným na faktuře a skutečným, reálným datem splatnosti faktury. I s tím faktem neurčitosti, často podmínkami nikde neuvedenými. Dle našich statistik se tento vliv pohybuje od 6 do 23 dní. Je současně ovlivňován odběratelem ale často i dodavatelem. Ten například kumuluje vícero dokladů pro zaslání odběrateli a vytištěná faktura sice je, ale leží v obálce a čeká na potvrzený dodací list.

  • Faktor platební morálky odběratele

U společností, které vystupují v pozici odběratele našich klientů je často využívána silová pozice. Dodavatel mi chtěl něco prodat, já mu určitě zaplatím, tak si klidně může na peníze pár dní počkat. Zboží už mám, takže co… Platba „po splatnosti“ je bohužel naprosto běžná a podle veřejně dostupných statistických údajů se pohybuje v desítkách dní. Například statistika společnosti CRIF za rok 2019 hovoří o celkové průměrné době splatnosti kolem 60 dnů. S dobou splatnosti 30 dní to tedy bude znamenat 30 dní po splatnosti faktury… A to je průměr! 

  • Jiné specifické podmínky

Některé velké společnosti kreativně hledají další omezující podmínky pro své dodavatele, kterými uměle prodlužují průměrné datum platby. Setkali jsme se například s kombinací podmínek, kdy smluvní délka splatnosti je 30 dní od dodání faktury. Tato lhůta počíná běžet až poté, co odběratel obdrží fakturu, včetně správně uvedeného interního čísla účetnictví odběratele, které musí být evidováno na správnou následně proplácenou částku. A poskytnutou službu lze fakturovat za uplynulý měsíc. Fakticky tak dodavatel čeká na konec měsíce, vystaví fakturu „na nečisto“ se správnou částkou. Tu zašle odběrateli ke kontrole a vytvoření interního čísla. Toto číslo následně doplní do faktury, kterou zašle již oficiálně odběrateli a teprve nyní počíná běžet lhůta 30 dní. Že se reálná splatnost (dle smlouvy a bez jakéhokoliv penále) pohybuje mezi 45-50 dny asi nikoho nepřekvapuje. A bez možnosti dodavatele tuto lhůtu zkrátit.

 

proplat.to / MoneyExpo2019Spot faktoring proplat.to tedy výrazným způsobem pomáhá dodavatelům v boji s neustále se prodlužujícím reálným termínem plateb zákazníků aby se minimalizoval vliv faktur po splatnosti na ekonomiku dodavatele. A to nejen tak, že své peníze obdrží okamžitě. Společnost Money store s.r.o. se faktoringovou transakcí stává vlastníkem pohledávky. Tím se přeruší obchodní vazba mezi odběratelem/plátcem a dodavatelem/vystavovatelem faktury. Odběratel obdrží naše oficiální vyrozumění o převzetí pohledávky a stává se tak dlužníkem nikoliv dodavatele, ale Money store s.r.o. Naší pracovníci zodpovědní za správu financování jednotlivých obchodních případů následně, po uplynutí termínu splatnosti dokladu, kontaktují odběratele a ověřují si „co se děje“, proč není zaplaceno. Tato komunikace je postupně optimalizována podle reálných zvyklostí daného dodavatele a odběratele, tedy dle výše uvedených bodů. Následně platební morálku ovlivňujeme nejen faktickým vymáháním plateb, ke kterému zatím nikdy nemuselo dojít. Již fakt, že pohledávku drží Money store s.r.o., a ne původní dodavatel, stačí často na to, abychom zajistili pravidelně realizovanou platbu. Byť z pohledu datumu splatnosti na faktuře je to třeba 16 dní po splatnosti.