Faktoring u dodavatele/odběratele.

Určitě se nechceme pouštět do detailních právních a účetních diskusí. To nám konec-konců ani nepřísluší. Služba proplat.to je nabídkou FinTech finančních služeb, která umožňuje využít aktuálních online možností ve prospěch všech zúčastněných stran. Dodavatel dostává okamžitě zaplaceno, odběratel přitom platí v předem dohodnuté době splatnosti. A investor zhodnocuje své volné finanční prostředky bez zdlouhavých bankovních procedur a u konkrétních a jemu známých firem, plátců. Transparentnost komunikace všech stran současně napomáhá budovat důvěru v celkový kontext řešení.

Setkáváme se nicméně i se situacemi, kdy neznalost této účetně i právně definované transakce vede (většinou na straně plátce) ke snaze omezovat toto řešení a hledat důvody, proč jej v dané situaci komplikovat. Proto jsme připravili souhrn základních podmínek fungování faktoringu, které si ale opravdu nekladou za cíl být oficiálním právním nebo účetním stanoviskem. Mají za cíl zjednodušit vzájemnou komunikaci.

  1. Právní vztahy ve faktoringu – zahájení aukce

K postoupení pohledávky dochází i bez souhlasu dlužníka. Musí být proto v zákoně zakotven mechanismus, který bude dlužníka chránit. Tímto mechanismem je povinná notifikace vůči dlužníkovi dle ustanovení § 1882 NOZ. K notifikaci u proplat.to dochází několika cestami. Email nebo dopis dodavatele, který svého odběratele informuje o zahájení spolupráce. Dopis/email podobného znění zasílá odběrateli i společnost Money Store s.r.o. a také ho zasíláme v okamžiku zahájení spolupráce. Obě tyto (nepovinné) cesty volíme proto, aby byl odběratel informován předem a faktoringová transakce nebyla pro něj, nebo jeho účetní oddělení překvapením. V okamžiku, kdy dojde k úspěšnému uzavření aukce pohledávky, dochází tímto k uzavření „Smlouvy o postoupení pohledávky“. Smlouvu uzavírá dodavatel a Money Store s.r.o. a to bez účasti odběratele. A v tento okamžik je automaticky odběratel informován emailem ze systému, že došlo k uzavření smlouvy. Takto naplňujeme svoji povinnost oznámení ze strany postupitele, respektive prokázáním postoupení pohledávky ze strany postupníka (§ 1882 NOZ). Včetně kopie Smlouvy o postoupení pohledávky, která dokazuje, že k postoupení pohledávky skutečně došlo.

Odběratel/plátce se nemůže domáhat neplatnosti postoupení pohledávky. Neplatnosti postoupení pohledávky se může domáhat toliko postupník a postupitel, jako účastníci tohoto smluvního vztahu, nikoliv dlužník. Ve chvíli, kdy je dlužník o postoupení pohledávky řádně informován, není již rozhodující, zda k postoupení pohledávky skutečně došlo a zda byla smlouva o postoupení pohledávky mezi postupitelem a postupníkem platně uzavřená. Okamžikem oznámení postoupení pohledávky třetí osobě nastávají účinky i ve vztahu k této osobě. Tímto okamžikem tak postupník nabývá i práva spojená se zajištěním pohledávky.

Je tedy výhradně na straně dodavatele, zda splní procesní požadavky služby proplat.to a zažádá si touto formou o profinancování jeho pohledávky a uzavření smlouvy o postoupení.

  1. Právní vztahy ve faktoringu – postoupení pohledávky

Problém může nastat u vzájemného započtení pohledávek. Tato formulace je občas uvedena ve smluvních vztazích dodavatel-odběratel. Ve chvíli, kdy však dojde k notifikaci o postoupení pohledávky, dlužník již nemůže započíst pohledávku vůči postupitelovi, neboť on již není jeho věřitelem, a zároveň by nemohl svoji pohledávku započíst ani vůči postupníkovi, neboť vůči němu žádnou další pohledávku nemá.

Námitku započtení musí dlužník uplatnit vůči postupníkovi bez zbytečného odkladu. Aby byla námitka započtení úspěšná, musí se jednat o zápočet existující v době postoupení pohledávky. Nestačí tedy pouze namítat zákaz postoupení pohledávky, musí existovat konkrétní pohledávka dlužníka způsobilá k započtení. Jak je patrné, lze pohledávku postoupit bez předchozí dohody mezi dlužníkem a věřitelem, a to přímo ze zákona. Smluvním ujednáním těchto stran mimo zákonnou úpravu lze předem postoupení pohledávky do budoucna vyloučit. Na základě ustanovení § 1881 odst. 1 NOZ lze postoupit pohledávku, pokud to ujednání dlužníka a věřitele nevylučuje. Pokud i přes zákaz postoupení věřitel svoji pohledávku vůči dlužníkovi postoupí na třetí osobu, bude toto postoupení považováno za platné a uplatní se pouze odpovědnostní vztah v podobě náhrady škody mezi dlužníkem a postupitelem. Základem pro toto hodnocení je fakt, že dochází k porušení smluvního zákazu, nikoli zákona.

Článek si neklade za cíl vyjadřovat právní stanoviska, nicméně poskytujeme služby na základě platné zákonné úpravy NOZ, kterou se řídíme a řídit budeme. Tato úprava umožňuje poskytovat naše služby ke spokojenosti všech zúčastněných stran.