závazkové vztahy

Závazek (obligace) je právní poměr mezi dlužníkem a věřitelem. Věřitel má vůči dlužníkovi právo na určité plnění jako pohledávku a dlužník má povinnost toto právo splněním dluhu uspokojit. Závazky vznikají nejčastěji ze smlouvy. Hlavní funkcí závazků je zabezpečení uspokojování potřeb ve vzájemné součinnosti mezi lidmi a zabezpečení této součinnosti právem, které je závazné a vynutitelné. Hlavním rysem závazku je dispozitivnost, tedy to, že obsah závazků je dán vůlí stran, což vychází ze základní soukromoprávní zásady autonomie vůle.