Úrok z prodlení

Úrok z prodlení je peněžní částka, která náleží věřiteli v případě, že dlužník nesplnil své povinnosti a včas nesplatil svůj peněžitý závazek. Počítá se z dlužné finanční částky. Je to pro věřitele pohledávka, kterou může vymáhat soudně. Výše úroku z prodlení by měla být stanovena v rámci dobrých mravů.

Daňový subjekt je v prodlení, neuhradí-li splatnou daň nejpozději v den její splatnosti. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení.