účetní závěrka

Účetní závěrka je soubor finančních výkazů, které musí účetní jednotka sestavit pro účely oficiálního reportingu o stavu hospodaření. Jedná se o přehled za konkrétní účetní období, typicky kalendářní rok. Účetní závěrka se vyhotovuje k poslednímu dni účetního období, tedy od 1.1. do 31.12. Veškeré účetní operace jsou tak spojeny s příslušným kalendářním rokem. Účetní jednotky mají na konci roku povinnost sestavit  a) Přehled o příjmech a výdajích a b) Přehled o majetku a závazcích. Obsahovou strukturu obou výkazů definuje vyhláška, výkazy se archivují spolu s účetními doklady.