účetní doklad

Účetním dokladem je originální písemnost s náležitostmi stanovenými zákonem o účetnictví. Slouží k ověření uskutečněné hospodářské operace, která se pak zachytí v účetnictví jako účetní případ. Účetní doklad musí být vyhotoven pravdivě, včas, čitelně, přehledně a trvanlivým způsobem.

Náležitosti účetního dokladu stanovuje zákon o účetnictví. Jsou to:

  • označení účetního dokladu
  • obsah účetního případu a jeho účastníky
  • peněžní částka nebo informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádření množství
  • okamžik vyhotovení účetního dokladu
  • okamžik uskutečnění účetního případu (nemusí být, je-li shodný s předchozím)
  • podpisový záznam osoby odpovědné za účetní případ
  • podpisový záznam osoby odpovědné za zaúčtování