Skrytý faktoring

Jednou z možností řešení úhrady faktur před její splatností je tzv. skrytý faktoring. Jedná se o faktoring, u kterého není plátce (odběratel) informován v okamžiku převzetí pohledávky o tom, že pohledávka byla postoupena na faktoringovou společnost. Tento typ financování sice zdánlivě zachovává pravidla faktoringových transakcí, nicméně pracuje s rizikem, že plátce fakturu uhradí původnímu držiteli pohledávky, tedy dodavateli. V těchto případech je proto nezbytné dostatečně zajistit platební schopnost dodavatelů, u kterých bude nezbytné vymáhát plnění, pokud nebude odběratelem hrazeno na účet faktoringové společnosti. V takovém případě je často transakce faktoringovou společností realizována formou, která spíše patří pod pojem „krátkodobé půjčky na předem stanovenou dobu“ (většinou splatnost + 1 měsíc), která je „zajištěna“ onou pohledávkou. Z podstaty délky úročeného období vyplývá, že takové řešení je často i při totožné úrokové míře dražší než proplat.to, díky delšímu období úročení.