předžalobní výzva

Předžalobní výzvu lze účinně zaslat kdykoliv poté, kdy se dlužník dostane do prodlení s plněním svých závazků.

Předžalobní výzva je součástí občanského soudního řádu. Jedná se o úkon, jehož cílem je předejít soudnímu sporu a tím zajistit, že nedojde k neúměrnému a neúčelnému navyšování nákladů soudního sporu. Procesně úspěšný účastník řízení má právo na náhradu nákladů řízení, které byly účelně vynaloženy při uplatňování či bránění práva proti účastníku, který ve věci neuspěl. Právo na náhradu nákladů řízení má však pouze ten účastník řízení, který zaslal před podáním návrhu na zahájení řízení výzvu k plnění, tedy předžalobní výzvu. Zaslání výzvy k plnění je třeba v rámci soudního řízení prokázat.