financování pohledávek

Podstatou faktoringu je odkup krátkodobých pohledávek do 1 roku k datu závěrky. Základem pro vztah je faktoringová smlouva, která stanoví práva a povinnosti obou stran. Faktor odkoupí pohledávku za 3tí stranou a uhradí výstavci faktury smluvenou část, zpravidla 50- 90% hodnoty takové pohledávky v okamžiku odkupu. Po úhradě Odběratelem je vystavovateli uhrazen zbytek pohledávky po započtení smluvených nákladů (zpravidla poplatky a úroky).