faktura

Faktura je účetní doklad, listina, ve které dodavatel definuje peněžní nárok vůči odběrateli za dodané věci, služby nebo práce. Má-li faktura sloužit jako daňový doklad, musí být vystavena v termínu stanoveném zákonem a mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Faktura je daňovým dokladem, tedy písemností, která splňuje podmínky stanovené v zákoně o DPH. Faktura může mít listinnou nebo elektronickou podobu.