dohadné položky

Dohadné položky jsou případy pohledávek (a s nimi spojených výnosů) a závazků (a s nimi spojených nákladů), které věcně patří do běžného účetního období, ale nemohou být zaúčtovány, protože chybí doklad. Protože nejsou doloženy dokladem a není tedy známá ani přesná výše částky, která bude uhrazena nebo přijata. Částka je tedy odhadována, přičemž se vychází ze známých (obvyklých) skutečností nebo dohod. Pojem se obvykle řadí do kategorie časového rozlišení.

Dohadné položky se účtují na dohadné účty.

Účtování může probíhat dvěma způsoby. Dohadná položka se na dohadném účtu zruší (vystornuje) buď na začátku účetního období nebo se proúčtuje při obdržení dokladu a zároveň se doúčtuje rozdíl vzniklý nepřesností odhadu.