Daňový doklad II.

Daňový doklad (faktura, účtenka, paragon) je dokument, který který musí mít náležitosti stanovené § 26-35 zákona o DPH. Existují dva typy daňových dokladů:

 • zjednodušený daňový doklad – může se použít při platbě v hotovosti, pokud částka nepřesahuje částku 10 tisíc Kč
 • běžný daňový doklad – ve všech ostatních případech, může se použít i v případě prvním.

Běžný daňový doklad musí obsahovat tyto náležitosti:

  • obchodní firmu (nebo jméno a příjmení)
  • sídlo nebo místo podnikání resp. bydliště plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
  • daňové identifikační číslo plátce, který uskutečňuje zdanitelné plnění
  • pořadové číslo dokladu
  • rozsah a předmět zdanitelného plnění
  • datum vystavení dokladu
  • datum uskutečnění zdanitelného plnění
  • výše ceny celkem (včetně DPH)
  • základní nebo snížená sazba daně, případně sdělení, že se jedná o zdanitelné plnění osvobozené od povinnosti uplatnit daň na výstupu podle § 46 nebo 47 zákona o dani z přidané hodnoty
  • identifikační údaje příjemce zdanitelného plnění
  • základ DPH a vyčíslenou DPH
 • Zjednodušený daňový doklad
  Zjednodušený daňový doklad nemusí obsahovat poslední dvě informace, tedy údaje o příjemci zdanitelného plnění a základ DPH + vyčíslenou hodnotu DPH.