bilanční rovnice

Bilanční rovnice je pravidlo: Suma aktiv se musí rovnat sumě pasiv.

V rámci podvojného účetnictví mají být účetní případy účtovány tak, aby se v každém okamžiku majetek podniku (aktiva) rovnal součtu jeho závazků a vlastního kapitálu (pasivum); to znamená aby byla splněna bilanční rovnice. Matematicky lze základní bilanční rovnici vyjádřit následovně:

aktiva = pasiva
aktiva – pasiva = 0
aktiva = vlastní kapitál + závazky
vlastní kapitál = aktiva − závazky