aktiva

Aktiva  – souhrnné označení pohledávek, nemovitého a movitého majetku v bilanci účetní jednotky, které účetní jednotka vlastní, může s nimi nakládat a využívat ke své činnosti. Aktiva se člení na Dlouhodobá aktiva, hmotná, nehmotná, finanční, zásoby, pohledávky, peníze, atd. Označení čistá aktiva se používá pro rozdíl mezi aktivy a závazky.