Na jaký účet hradí odběratel fakturu?

V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 370/2017 Sb. v aktuálním znění „Zákon o platebním styku“ musí společnost Money Store s.r.o. vést své vlastní účetnictví a finanční transakce samostatně, mimo účet používaný pro finanční operace našich klientů. Pro účely platebních služeb spot faktoringu je používán účet vedený v CZK u

Fio Banka, a.s.

Millennium Plaza, V Celnici 10; 117 21 Praha 1

Číslo účtu: 2201671627 / 2010

Variabilní symbol: číslo faktury

Specifický symbol: číslo rámcové smlouvy dodavatele

(vystavovatele faktury)

Uvedené údaje jsou odběrateli/plátci zaslány v oznámení o převzetí pohledávky/faktury. Faktura musí obsahovat výhradně výše uvedený účet k platbě. Současně s Variabilním a Specifickým symbolem musí faktura obsahovat text cesní doložky:

      Dodavatel neodvolatelně oznamuje odběrateli, že pohledávku včetně příslušenství, vyplývající z této faktury postoupil obchodní společnosti Money store, s.r.o., IČO:27380050;  Korunní 810/104, Vinohrady (Praha 10), 10100 Praha. Platbu je proto nutné poukázat výhradně na účet Money store, s.r.o. číslo účtu 2201671627/2010 vedeného u FIO Banka, a.s. Dluh odběratele vyplývající z této faktury zaniká pouze jeho splněním společnosti Money store, s.r.o.

 

  • Platnost licence poskytovatele platebních služeb lze ověřit v databázi ČNB.
  • Problematice platby DPH a evidence účtu Money store s.r.o. se věnuje článek na BLOGu.