Daň z příjmu u investorů proplat.to.

Problematika daně z příjmu u našich investorů zdaleka překračuje odbornost služby proplat.to. Každý jednotlivý investor je samozřejmě zodpovědný za stav svých financí vůči svému finančnímu úřadu. Na druhou stranu se s Vámi můžeme podělit o některé základní pohledy na tuto problematiku tak, jak je realizují někteří naši investoři.

Investoři se v rámci našich aukcí na příjmech z aukce podílejí jako „podílníci“ na investici, tedy svým způsobem se jedná o investiční derivát. Přímým účastníkem, „faktorem“ je v případě služby proplat.to společnost Money Store, s.r.o. Společnost přebírá práva a povinnosti vyplývající z uzavřené smlouvy o převodu pohledávky. Příjmy investorů – fyzických osob – lze tedy identifikovat jako „ostatní příjmy“ dle § 10 zákona č. 586/1992 Sb. Pro příjmy v této kategorii se uplatňuje sazba daně ze základu sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů a činí 15 %. Základem daně (dílčím základem daně) je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení. V tomto bodě je nicméně dobré upozornit na text odstavce (4), který mimo jiné říká, že jsou-li výdaje spojené s jednotlivým druhem příjmu uvedeným v odstavci 1 vyšší než příjem, k rozdílu se nepřihlíží. Nelze tedy kombinovat zisk nebo ztrátu z různých typů „ostatní příjem“ navzájem. V případě služby proplat.to lze velmi jednoduše vytvořit souhrn všech úrokových příjmů za příslušné zdaňovací období. V případě, který se nám zatím ještě nestal, kdy bude pohledávka klasifikována jako nedobytná, pak může být tato „ztráta“ použita v rámci jednoho typu příjmů. Nicméně se bude vždy jednat o velmi specifický případ daný celkovou strategií dohodnutou s postupitelem. V případě vymáhání pohledávky totiž existuje několik variant řešení, včetně úplné, nebo částečné spoluúčasti investora. Význam takové transakce v otázce daně z příjmu pak již přesahuje téma tohoto článku.